رضایت نامه ها


رضایت نامه های کلینیک دندانپزشکی کتر گشاده روسرکار خانم هدی حمید خانی

سرکار خانم هدی حمید خانی

علت مراجعه: ایمپلنت - پر کردن - عصب کشی
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ایمپلنت، پرکردنو عصب کشی اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


سرکار خانم مولود قلندر زاده

سرکار خانم مولود قلندر زاده

علت مراجعه: ارتودنسی

ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ارتودنسی اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


فرانک امیرانی

فرانک امیرانی

علت مراجعه: ارتودنسی

ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ارتودنسی اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


جناب آقای احمد سالار وندیان

جناب آقای احمد سالار وندیان

علت مراجعه: ایمپلنت و ترمیم
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ایمپلنت و ترمیم اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


سرکار خانم زهرا شمس ابراهیم آبادی

سرکار خانم زهرا شمس ابراهیم آبادی

علت مراجعه: ارتودنسی
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ارتودنسی اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


جناب آقای سید وحید مرتضوی

جناب آقای سید وحید مرتضوی

علت مراجعه: ایمپلنت و زیبایی
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ایمپلنت و زیبایی اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


خانم شقایق نامی

خانم شقایق نامی

علت مراجعه: ایمپلنت - روکش
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان کشیدنو  باز سازی کامل دندانهای بالا اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


خانم گلی عیسی خواریان

خانم گلی عیسی خواریان

علت مراجعه: ایمپلنت
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ایمپلنت اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


جناب آقای بهرام صحرائی

جناب آقای بهرام صحرائی

علت مراجعه: ایمپلنت کامل
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ایمپلنت کامل اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.